Osobní údaje

Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste účastníkem některého z mých seminářů, mým klientem na osobní konzultaci nebo návštěvníkem webu www.inforlife.cz nebo www.gaaba.cz a jejich subdomén, svěřujete mi své osobní údaje.
Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem fyzická osoba, Ing. Gabriela Benešová, IČ: 70434077, Reg. pod č.j. ZUMB/55/2010/Vyd/3. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat e-mailem info@inforlife.cz

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
• budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
• Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, fakturační údaje, e-mail, telefon, datum narození, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji, pokud se rozhodnete zúčastnit některého z mých seminářů nebo osobní konzultace
• Vedení účetnictví
Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
• Marketing – zasílání zpráv o novinkách a aktivitách
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám k zasílání obchodních sdělení. Dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás tyto novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední návštěvy mého semináře nebo účasti na konzultaci.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mám přístup pouze já, s výjimkou organizace některých seminářů, kdy organizátoři mají přístup k vašemu jménu, mailové adrese a telefonnímu číslu. Ti jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebujeme k nim třetí strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Gigaserver (webhosting) – WordPress (blog)
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě e-mailem info@inforlife.cz
• Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
• Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a doložím vám ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
• Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
• Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, či provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
• Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání novinek a zpráv o aktivitách a obchodních sdělení
Odběr e-mailů můžete kdykoliv ukončit zasláním zprávy na info@inforlife.cz s požadavkem na odhlášení zasílání.

Mlčenlivost
Dovoluji si vás ujistit, budu zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.